تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
حقوق-حقوق قضایی 
دانشگاه قم 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00